Política de privacidade

Confidencialidade e protección de datos

Os seus datos de carácter persoal son recollidos de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación dos mesmos.

Poñemos no seu coñecemento que estes datos atópanse almacenados nun ficheiro “Asociados” propiedade de Boroa Music e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co Usuario, así como as labores de información, formación e comercialización do servizo e de actividades relacionadas cos mesmos. No momento da aceptación das presentes condicións xerais, Boroa Music precisará do Usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

Rexistro de ficheiros e formularios

A cumplimentación do formulario de contacto é obrigatoria para responder aos interesados.

Informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia da súa peticióno, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Boroa Music , NIF: 52930680K e domicilio en Rúa Manuel Lustres Rivas nº 3 3º piso 15950 Ribeira (A Coruña), tendo implantadas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 994/1999, de 11 de xullo.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprometéndose a mantelos debidamente actualizados.

Boroa Music non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración  propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso de devandita información.

Se exonera a Boroa Music de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por Boroa Music sempre que proceda de fontes alleas a Boroa Music.

Finalidades

As finalidades da recollida de datos son: poder responder ao usuario interesado na contratación do grupo Boroa Music

Cesión de datos a terceiros

A Boroa Music non realizará cesión de datos dos usuarios a terceiros salvo nos supostos que sexan obrigados por Lei.

No entanto, no caso de ser cedidos produciríase unha información previa a recollida e o consentimento expreso do afectado.

De acordo coa Lei anterior, está autorizado para exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e potabilidade de maneira gratuíta mediante correo electrónico a: info@boroamusic.com co asunto:”Dereitos”, ou ben no enderezo: “Rúa Manuel Lustres Rivas nº 3 3º piso 15950 Ribeira (A Coruña)”

Para exercer devanditos dereitos e necesario que vostede acredite a súa  personalidade fronte a Boroa Music mediante o envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidade ou calquera outro medio válido en Dereito.

Medidas de seguridade

Boroa Music adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos e recollidos no RD 994/1999 de Medida das de Seguridade, no entanto, dispomos doutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a Boroa Music.

Boroa Music non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a Boroa Music; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control de Boroa Music.

Iso no entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Aceptación e Consentimento

O Usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de Boroa Music na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección  de Datos Persoais.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con políticas específicas en materia de protección de Datos Persoais.